Joomla Free Template by FatCow Hosting

ISO 14001

ISO 14001:2004 szabvány alapú minőségirányítási rendszer kiépítése

A hosszú távú, felelős gondolkodás bizonyítékaként egyre több szervezet fordít figyelmet tevékenységei, termékei vagy szolgáltatásai környezeti hatásaira. Mindez szigorodó jogi szabályozás, gazdasági politika és más környezetvédelmi intézkedések között megy végbe. Amellett, hogy a szervezetek ésszerű, környezetkímélő működést kívánnak megvalósítani, bizonyíthatják azt is, hogy tevékenységük, termékeik és szolgáltatásaik környezeti hatásait szabályozott keretek között tartják.

Az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kialakításával segítünk partnereinknek abban, hogy a vállalatvezetés egyéb követelményeivel integrált környezetmenedzsment-rendszert működtessenek, és azt nemzetközileg elismert tanúsítással igazolják.

Mi a KIR / ISO 14001?

A Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) olyan önként vállalt irányítási gyakorlat, amely a környezetvédelem iránti elkötelezettségen alapul. A KIR mindazon tervezett és rendszeres intézkedések összessége, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a szervezet tevékenysége, terméke, szolgáltatása a megadott környezetvédelmi követelményeket kielégítse, és ezzel bizalmat keltsen a szervezeten belül és kívül.

Egy mondatban: A KIR kialakításának és működtetésének célja, hogy a rendszert alkalmazó cég megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amelyeket az érdekelt felek megfogalmaztak, beleértve természetesen a gazdaságossági megfontolásokat is.

A Környezetközpontú irányítási rendszerépítés lépései

 1. Bevezető oktatás, helyzetfelmérés, feladatterv meghatározása
 2. Környezetirányítási Kézikönyv "0" verziójának átadása
 3. Folyamat leírások "0" verziójának átadása
 4. Rendszer bevezetés
 5. Próbaüzem
 6. Belső audit
 7. Előaudit a Tanúsító szervezettel
 8. Tanúsító audit

Munkafázisok tartalma

0. Helyzetfelmérés

A szabvány követelményei alapján összeállított kérdéslista segítségével, felmérjük a vállalkozás jelenlegi környezetirányítási helyzetét meghatározva, hogy

 • a szervezet és a működési folyamatok összhangban vannak-e az ISO szabvánnyal
 • a folyamatok és a tevékenységek meglevő szabályozása és dokumentálása mennyiben felel meg a szabvány követelményeknek,
 • a külső dokumentumoknak, előírásoknak ( PL: jogszabályok) való megfelelés
 • a jogszabályok által előírt statisztikai adatgyűjtés

A helyzetfelmérés tapasztalatait tartalmazó jelentés alapján elkészítjük a rendszer kiépítéséhez szükséges feladattervet.

A feladattervben a konkrét feladatokra bontva - logikai egységekbe strukturálva - meghatározzuk a rendszer bevezetése érdekében szükséges tevékenységeket, a megfeleléshez szükséges feladatokat.

A helyzetfelmérés eredményéről jelentést készítünk, amely tartalmazza a rendszerkiépítés részfolyamatait és azok határidejét. A jelentést a vállalkozásvezetőnek adjuk át.

1. Alapismereti oktatás

A vállalakozás felső vezetésének, akik aktívan fognak részt venni a környezetirányítási rendszer kialakításában, alapismereti oktatást tartunk annak érdekében, hogy a kiépítés és a későbbi működtetés minél hatékonyabb, legyen a következő témakörökben:

 • Szabványtörténeti és ismereti tájékoztatás
 • A szabvány követelményrendszere
 • A szabvány által meghatározott dokumentációs rendszer

2. Rendszerfejlesztés, dokumentumok készítése

A környezetirányítási rendszert bemutató és az azt szabályzó dokumentációnak több szintje van, annak szerepe, terjedelme és célja szerint.

2.1 Környezetirányítási kézikönyv

A dokumentációs rendszer részeként, a folyamatos konzultációk információja alapján elsőként a Környezetirányítási Kézikönyv készül el. E dokumentum mutatja be a vállalkozás környezetirányítási rendszerét, a szervezeti felépítést, a felelősségi- és hatásköröket, valamint a fő környezetirányítási folyamatokat.

A kézikönyv tartalmazza a szervezet környezeti politikáját, ami a felsővezetés által készített nyilatkoztat, amely rögzíti a vállalkozás környezetirányítási céljait és ennek eszközrendszerét.

2.2 Folyamatszabályzó dokumentumok

A dokumentációs rendszer második lépésében kerülnek kidolgozásra az egyes folyamatokat szabályozó eljárásleírások. Az eljárásleírások - amelyek elkészítése magas szakmai ismereteket igényelnek - a következő kérdésekre fognak választ adni, környezetirányítási szempontból:

 • Mi az események sorrendje ill. ezek környezetirányítási jelentősége?
 • Mik a bemenő és kimenő adatok és melyek a különböző szervezeti egységek közötti csatlakozási pontok?
 • Ki, milyen munkát végez (munkakör szerint)?
 • Ki miért felelős?
 • Milyen nyilvántartásokat vezetnek?
 • Kinek, és milyen módon kell a felmerülő környezeti problémákat megoldania? ( reagálás vészhelyzetekre)
 • Milyen módszereket és eszközöket alkalmaznak?

2.3 Munkaköri leírások

A rendszerszabályzó dokumentumok elkészültét követően történik az egyes munkakörök környezetirányítási felelősségének és hatáskörének meghatározása, melyeket a munkaköri leírások tartalmaznak. (a meglévő dokumentáció felülvizsgálata, módosítása)

2.4 Igazoló feljegyzések

A dokumentációs rendszer kidolgozásának záró lépése a rendszerműködés végrehajtását és megfelelőségét igazoló feljegyzések kidolgozása. Ez alatt a vezetendő formalapokat, nyomtatványokat, az elkészítendő jegyzőkönyveket kell érteni.

3. A környezetirányítási rendszer bevezetése

A szabályozó és az igazoló rendszer kidolgozását követően a vállalkozás valamennyi munkatársával ismertetjük a minőségpolitikát, a munkakörre vonatkozó kézikönyvfejezeteket, eljárásleírásokat és műveletleírásokat, szabályzatokat. Bemutatásra kerülnek azon feljegyzések melyek készítése szükséges a rendszerműködés igazolhatóságához.

4. Dokumentációs rendszer pontosítása

A rendszerbevezetést követő hosszabb próbaüzem alatt történik a dokumentáció végleges formára igazítása, ami az alkalmazhatóságot , a teljes körű megfelelést biztosítja.

5. Felkészülés a Tanúsításra, belső audit

A Tanúsítást megelőzően belső audit keretében mérjük fel a kiépített, bevezetett környezetirányítási rendszer megfelelőségét, hatékonyságát, tanúsításra való felkészültséget, ami a következő szempontok alapján ítélhető meg:

 • a bevezetett rendszer szabványkövetelményeknek való megfelelősége
 • gyakorlati alkalmassága
 • a munkavállalók rendszer ismerete
 • az igazoló feljegyzések alkalmazása

Az audit tapasztalatiról jelentést készítünk, meghatározzuk a tanúsító auditon való megfeleléshez szükséges feladatokat. A jelentést a vállalkozás vezetőjével hagyatjuk jóvá.

A belső audit a felkészítő szakembertől független, kvalifikált munkatárs végzi, hogy az objektivitás, függetlenség biztosítva legyen.

6. Tanúsíttatás

Előaudit

A Tanúsító szervezet által kötelezően végzett előzetes állapotfelmérés, a rendszer Tanúsíthatóságának igazolása.

Tanúsító audit

A Tanúsító szerv által végzett helyszíni szemle (Tanúsító audit) során felméri a szervezet megfelelőségét, és döntést hoz a Tanúsítvány megítélhetőségéről.